DISCLAIMER

VERSTREKTE INFO

De door “desportonoom.be” verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
“desportonoom.be” kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
“desportonoom.be” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
“desportonoom.be” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door “desportonoom.be” worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van “desportonoom.be”.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN INHOUD

De informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Videomaterialen, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, lessen en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, gebruik, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door “desportonoom.be”.
“desportonoom.be” probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, niettemin draagt het geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

(IN)DIRECTE SCHADE

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
“desportonoom.be” wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.
“desportonoom.be” is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.
Verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vanaf “desportonoom.be” vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die websites en de daarbij behorende informatie.

LINKS NAAR DEZE WEBSITE

Het is de bezoeker van “desportonoom.be” niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van “desportonoom.be”, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar website en deze website.